Privacy policy webshop

Nederlands – PRIVACYBELEID ALMOTION B.V.

De webshop van Almotion B.V., gevestigd aan Nijverheidsweg 14 6662 NG Elst (Gld), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Almotion B.V. Nijverheidsweg 14 6662 NG Elst (Gld) 085-0491 777
Frank Teunissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Almotion en is te bereiken via frank@almotion.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Almotion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

▪ Voor- en achternaam
▪ Geslacht
▪ Adresgegevens
▪ Telefoonnummer
▪ E-mailadres
▪ Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
▪ Locatiegegevens
▪ Gegevens over uw activiteiten op onze website
▪ Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via frank@almotion.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Almotion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

▪ Het afhandelen van uw betaling.
▪ Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
▪ Om goederen en diensten bij u af te leveren
▪ Almotion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Almotion neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Almotion) tussen zit. Almotion gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen:
▪ Google analytics
▪ Google Adwords
▪ Traceparts analytics
▪ Social Media

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Almotion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Daarnaast hanteren wij volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:

Categorie Tijd* Reden
Voor- en achternaam 5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
Geslacht 5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
Adresgegeven 5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
Telefoonnummer 5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
E-mailadres 5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
Overige persoonsgegevens die u actief
verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze
website aan te maken, in correspondentie en
telefonisch
5 jaar Om u op de hoogte te houden
van de laatste ontwikkelingen.
Locatiegegevens 2 jaar Om onze website te
optimaliseren voor uw gebruik.
Gegevens over uw activiteiten op onze website 2 jaar Om onze website te
optimaliseren voor uw gebruik.
Internetbrowser en apparaat type 2 jaar Om onze website te
optimaliseren voor uw gebruik.

* Dit tijdvak is te allen tijde door u te veranderen door een mail te sturen naar
frank@almotion.nl. U dient hier duidelijk aan te geven voor welk tijdsbestek u toestemming
geeft om uw gegevens te bewaren, of om u geheel te verwijderen uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

Almotion verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Almotion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons
een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar frank@almotion.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Almotion wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Almotion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via frank@almotion.nl

 

English – PRIVACY POLICY ALMOTION B.V.

*The original version of the privacy policy is written in the Dutch languages. The privacy policy written in other languages are considered as translations of the originals versions.

The webshop of Almotion B.V., established at Nijverheidsweg 14 6662 NG Elst (Gld), is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details:

Almotion B.V.
Nijverheidsweg 14
6662 NG Elst (Gld)
085-0491 777

Frank Teunissen is the Data Protection Officer of Almotion and can be contacted via frank@almotion.nl

Personal data that we process

Almotion processes your personal data because you are using our services and / or because you are providing them to us. Below is an overview of the personal data we process:

▪ First and last name
▪ Gender
▪ Address details
▪ Phone number
▪ E-mail address
▪ Other personal data that you actively provide by, for example, creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
▪ Location data
▪ Information about your activities on our website
▪ Internet browser and device type

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via frank@almotion.nl and we will delete this information.

For what purpose and on the basis of which we process personal data

Almotion processes your personal data for the following purposes:

▪ Handling your payment.
▪ Sending our newsletter and / or advertising brochure.
▪ We can call or e-mail you if necessary to carry out our services.
▪ To Inform you about changes of our services and products.
▪ To deliver goods and services to you
▪ Almotion also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

Automated decision-making

Almotion does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. It concerns decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of Almotion).
Almotion uses the following computer programs or systems:

▪ Google analytics
▪ Google Adwords
▪ Traceparts analytics
▪ Social Media

How long do we store personal data

Almotion does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected. In addition, we use the following retention periods for the following (categories) of personal data:

Catergory Time* Reason
First and last name 5 years To keep you informed of the latest development
Sex 5 years To keep you informed of the latest development
Address data 5 years To keep you informed of the latest development
Phone number 5 years To keep you informed of the latest development
E-mail address 5 years To keep you informed of the latest development
Other personal data that you actively provide by,
for example, creating a profile on this website,
in correspondence and ny telephone
5 years To keep you informed of the latest development
Location data 2 years To optimize our website for your use
Information about your activities on our website 2 years To optimize our website for your use
Internet browser and device type 2 years To optimize our website for your use

* This period can be changed at any time by sending an email to frank@almotion.nl. You must clearly state for what period of time you give permission to keep your data, or to completely remove you from our system.

Sharing personal data with third parties

Almotion only provides to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. Sharing personal data with third parties
Almotion provides to third parties only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation.

Cookies or similar techniques that we use

Almotion uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. Almotion uses cookies with a technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferred settings are remembered. These cookies are also used to make the website work well and to optimize it. In addition, we place cookies that keep track of your browsing habits so that we can offer customized content and advertisements.
On your first visit to our website we have already informed you about these cookies and asked permission for their placement. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your personal data or you can object to the processing of your personal data by Almotion and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information which we have in our database to you or to another organization mentioned by you. You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to frank@almotion.nl. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request. Almotion would also like to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Almotion takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact our customer service or email frank@almotion.nl