Leveringsvoorwaarden webshop

Algemene leveringsvoorwaarden Almotion BV

 

 1. Algemeen
 • Alle overeenkomsten van koop en verkoop in de ruimste zin des woords, daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht van eigendom, worden uitsluitend beheerst door de navolgende voorwaarden.
 • Deze voorwaarden zijn evenzeer van toepassing voor zover nodig mutatis mutandis, op alle (overeenkomsten of bedingen in overeenkomsten die strekken tot) onderhouds,- installatie,- en reparatiewerkzaamheden en andere dienstverlening in de ruimste zin des woords en met inbegrip van het toezicht houden op (personen die) zulke werkzaamheden (verrichten).
 • Afwijkende bedingen gelden slechts indien de koper en de verkoper die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog allen voor die overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn; voor het overige blijven de volgende voorwaarden van kracht.
 • Voor zover zulks toepasselijk is, moet in deze verkoopvoorwaarden onder het bezigde begrip machines of goederen ook worden verstaan; apparaten, componenten, onderdelen, toebehoren en gereedschappen, alsmede hiermee samenhangende goederen in de ruimste zins des woords.
 • Onder koper wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een opdracht heeft gegeven aan cq goederen heeft gekocht van verkoper.
 • Onder verkoper wordt verstaan Almotion B.V.

 

 1. Aanbiedingen
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, doordat verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
 • Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding van een bestelling heeft plaatsgevonden, bijvoorbeeld bij verkoop uit magazijnvoorraad, komt de koopovereenkomst tot stand doordat de verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, danwel doordat de verkoper aan een om levering verzocht hebbende koper een factuur zendt.
 • Voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten, alsmede alle andere specificaties voorkomende in prijscouranten of reclamemateriaal en bij aanbiedingen of/en orderbevestigingen is de verkoper niet aansprakelijk, tenzij deze ernstige gevolgen hebben voor de capaciteit of de juiste functionering van de machines.
 • De door de verkoper verstrekte afbeeldingen, tekeningen en dergelijke blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd of vermenigvuldigd noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

 

 1. Reclames
 • Reclames op geleverde gebruikte goederen worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de verkoper niet in behandeling genomen en de verkoper is ter zake niet aansprakelijk uit welken hoofde dan ook. De bepaling in lid 2 en 3 van dit artikel hebben dan ook uitsluitend betrekking op nieuwe goederen.
 • Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de verkoper niet verplicht reclames in behandeling te nemen die hem niet schriftelijk zijn voorgelegd binnen veertien dagen na de datum van zijn factuur, dan wel binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, dan wel indien koper het gebrek redelijkerwijs eerst later kon ontdekken binnen acht dagen na de ontdekking van het gebrek.
 • Een reclame betreffende geleverde goederen kan geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen van partijen terzake van eerder geleverde goederen en alsnog te leveren goederen, ook niet als die goederen zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van diezelfde overeenkomst .

 

 1. Keuring
 •  Indien is overeengekomen dat de koper de goederen ter plaatse van de verkoper dan wel ter plaatse van de koper of elders (doet) keuren of inspecteren en hij van dat recht geen gebruik heeft gemaakt binnen tien werkdagen nadat hij van de gelegenheid daartoe in kennis is gesteld of hem die gelegenheid feitelijk is geboden, worden de goederen geacht definitief en onvoorwaardelijk door de koper te zijn aanvaard.
 • De kosten van keuren of inspecteren zijn voor rekening van de koper.

 

 1. Montage en inwerkingstelling
 • In de koopprijzen zijn kosten van montage en inwerkingstelling niet berekend.
 • Heeft de verkoper zich tot montage en inwerkinstelling van de verkochte en geleverde machines verplicht, dan aanvaardt hij slechts aansprakelijkheid met betrekking tot de werking van die machines indien: a. montage en inwerkinstelling geschiedt volgens zijn aanwijzing, waarbij hij het recht heeft een monteur met de leiding van de werkzaamheden te belasten. Reiskosten en kosten voor logies, voeding e.d. voor de monteur zijn voor de rekening van de koper; b. de omstandigheden (in de ruimste zin des woords) ter plaatse waar de montage en inwerkstelling moeten geschieden geen hinderlijke invloed uitoefenen en fundamenten, muren, wanden en dergelijke waarop en/of waaraan de machines moeten worden opgesteld of aangebracht voor de aanvang der werkzaamheden op de juiste wijze zijn aangebracht, uitgevoerd en/of geprepareerd. Voor rekening van de koper is het verrichten van alle werkzaamheden. Voorts dient de koper voor zijn rekening de nodige assistentie te geven in de vorm van mankracht en hulpmaterialen.
 • Indien de monteur tengevolge van omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, niet regelmatig met de montage en de inwerkinstelling kan doorgaan, komen de hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de koper.
 • Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid
 • De verkoper garandeert geleverde nieuwe goederen gedurende de tijd van zes maanden na levering of verzending; d.w.z. dat hij alle onderdelen waaraan gedurende dit termijn uit hoofde ondeugdelijke constructie enig gebrek mocht ontstaan, kosteloos zal herstellen ofwel door andere zal vervangen (zulks ter keuze van de verkoper), mits zodanig gebrek terstond na de ontdekking en in ieder geval binnen de in artikel 3 genoemde termijnen schriftelijk te zijner kennis wordt gebracht en, voor zover de verkoper dit wenst, het betrokken onderdeel terstond vrachtvrij wordt opgezonden. De garantietermijn wordt verkort naar gelang de machines meer dan 40 uur per week in gebruik zijn.
 • De hierboven vermelde garantie met betrekking tot herstelling of het gratis leveren van een nieuw onderdeel omvat niet eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, alsmede invoerrechten en omzetbelasting; deze komen voor de rekening van de koper. Is de overkomst van een monteur noodzakelijk voor het vervangen of herstellen van het defecte onderdeel, dan worden daarvoor de gebruikelijke kosten in rekening gebracht.
 • Mocht de koper gedurende de garantietermijn eventuele herstellingen of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper verrichten of door anderen laten verrichten of niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoen, dan vervalt onmiddellijk de garantieverplichting van de verkoper. De koper heeft niet het recht betaling te weigeren op grond van het feit dat de verkoper zijn garantieverplichting niet, nog niet of niet ten volle heeft nagekomen
 • De garantie geldt in de plaats van elke andere aansprakelijkheid voor niet, niet deugdelijke of niet tijdige nakoming van de verkoper, die derhalve uitdrukkelijk wordt uitgesloten. De aansprakelijkheid terzake van het niet nakomen van de garantieverplichtingen is voorts beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, waartoe de koper evenwel niet zal overgaan, alvorens de koper de verkoper uitdrukkelijk in gebreke zal hebben gesteld en de verkoper een redelijke termijn zal hebben gegund, waarbinnen de verkoper alsnog aan zijn garantieverplichtingen zal kunnen voldoen.
 • Onverminderd het hiervoor in lid 4 bepaalde zal de verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade, zoals die ten gevolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade uit welken hoofde of van welke aard ook, alsmede voor enige directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan of respectievelijk door de werking of niet-werking c.q. onjuiste werking van het door hem geleverde of bewerkte goed of door ter zake in zijn dienst zijnde personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen, welke of wie ook.
 • Onverminderd het hiervoor in lid 4 en 5 bepaalde zal tenslotte iedere aansprakelijkheid van de verkoper – uit welken hoofde dan ook – daaronder begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van deze voorwaarden, steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van het desbetreffende individuele goed dat door de koper ten tijde van zijn aanspraak reeds is voldaan.
 • In geval van enige aanspraak van derden jegens de verkoper uit hoofde van of in verband met de (niet tijdige of onjuiste) levering of werking van een goed geldt de beperking van de aansprakelijkheid van de verkoper, zoals omschreven in de leden 5 en 6, evenzeer. De koper vrijwaart de verkoper van iedere verdere aansprakelijkheid jegens die derde(n).
 • Bij levering ingeval van doorverkoop van door anderen dan verkoper geproduceerde of geleverde goederen, geldt de garantie zoals door de toeleverancier van verkoper wordt gehanteerd. Verkoper zal in dit geval de goederen ter beoordeling aanbieden aan de toeleverancier en de door de toeleverancier aangeboden garantie in gelijke vorm aanbieden aan de koper. De koper       kan nimmer een betere of hogere garantie eisen van verkoper.

 

 1. Veranderingen
 • Wijziging of annulering ener koopovereenkomst behoeft de schriftelijke instemming van de verkoper. Indien de koper de gesloten overeenkomst wenst
  te wijzigen of te annuleren, dan is hij gehouden alle schade, waarin begrepen gederfde winst en alle kosten voortvloeiende uit de wijziging of annulering, aan de verkoper  te vergoeden.

 

 1. transportvoorwaarden
 • Alle goederen, ook die welke franco zij verkocht, reizen voor risico van de koper. Verbintenissen tegenover derden aangegaan, brengen hierin geen verandering en worden geacht in het belang en voor rekening van de koper te zijn aanvaard.
 • De verkoper heeft het recht gereed zijnde goederen die door oorzaken onafhankelijk van zijn wil niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, voor rekening en risico van de koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de levering plaatsgevonden.
 • De keuze van het vervoermiddel is aan de verkoper, ook bij niet-franco zendingen, waarbij door de koper geen voorschriften voor de verzending zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhindering bij het gekozen vervoermiddel verplichten niet een ander te nemen. De verkoper is niet verantwoordelijk indien door welke oorzaak dan ook het door hem gekozen vervoer uitvalt.
 • Ten aanzien van in het buitenland vervaardigde goederen behoudt de verkoper zich het recht voor, de inklaring te bewerkstelligen met uitsluiting van de koper.
 • Tenzij de koper de verkoper tijdig verzoekt de goederen tijdens het vervoer voor zijn rekening te verzekeren, reizen de goederen onverzekerd.
 • Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, zijn uit- en invoerrechten, zegelstations en inklaringskosten, belastingen etc. voor rekening van de koper.

 

 1. Leveringstermijnen
 • Ten opzichte van de overeengekomen tijden van levering geldt, dat zij slechts bij benadering kunnen worden opgegeven. De levertermijnen vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst. Indien de overeengekomen levertijd is overschrijden, is de koper bevoegd om de verkoper bij aangetekende brief een redelijke nadere termijn voor levering te stellen.
 • Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling der goederen te weigeren, noch verplicht dit de verkoper tot enigerlei vergoeding aan de koper, noch tot levering uit voorraad, indien gekocht is op aanvoer van fabriek.

 

 1. Overmacht
 • Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, die redelijkerwijze geacht moeten worden aan levering of tijdige levering van het verkochte in de weg te staan, zoals niet of niet
  tijdige levering aan de verkoper door zijn leverancier, alsmede indien de verkoper de hem door zijn leverancier verkochte goederen niet of niet tijdig ontvangt, in welke gevallen de verkoper  de keus heeft de levering uit te stellen of de koopovereenkomst te annuleren.

 

 1. Prijs
 • De door de verkoper genoemde verkoopprijs is gebaseerd op zijn inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een dezer kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de order maar voor levering van de goederen wordt verhoogd, heeft de verkoper het recht die verhogingen aan de koper door te berekenen.
 • Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze clausule is zij in het bijzonder van toepassing op een wijziging van in of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende, en op verandering in de wisselkoers van de euro de buitenlandse valuta waarin de verkoper de goederen heeft gekocht.

 

 1. Betalingsvoorwaarden
 • Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper, op grond van door de verkoper in te winnen inlichtingen, voldoende kredietwaardig blijkt.
 • Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, totdat de koper op verzoek en ten genoegen van de verkoper zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen moet betaling contant geschieden zonder korting bij levering der goederen, onverschillig of al het verkochte of slechts een deel daarvan wordt geleverd, danwel of door de koper wordt gereclameerd. Schuldvergelijking is niet toegestaan.
 • Zolang de koper de door hem verschuldigde koopsom, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan, is de verkoper gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten en verblijven alle onderdelen en componenten, ook indien reeds uitgeleverd, het eigendom van de verkoper.
 • Onverminderd het overigens in deze overeenkomst gestelde blijven, tot het moment van betaling van al de vorderingen van de verkoper op de koper, die vallen binnen het kader van artikel 3:92 Nieuw BW, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de opeisbaarheid, met inbegrip van renten en kosten en ingeval in rekeningcourant wordt geleverd, tot op het moment van vereffening van het eventuele ten gunste van de verkoper komende saldo alle door verkoper op enig moment geleverde goederen eigendom van de verkoper. De koper is voor bedoelde volledige betaling c.q. vereffening niet bevoegd de goederen aan derde te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander met uitzondering van niet fiduciaire eigendomsoverdracht overeenkomstig de normale bestemming der goederen. Bij overtreding hiervan, alsmede in geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 13, lid 1, heeft de verkoper het recht om alle door hem geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van de koper of de rechter daartoe vereist is, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats, waar deze goederen zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van de verkoper op koper terstond volledig opeisbaar.
 • Van de dag af dat betaling had moeten plaatsvinden, moet de koper als rente over het door hem verschuldigde bedrag het, op de vervaldag geldende, promessedisconto van de Nederlandse Bank verhoogd met 3,5% betalen.
 • Indien de overeengekomen betalingstermijn met meer dan 1 maand is overschreden, is de verkoper bevoegd om de daaraan verbonden incassokosten aan de koper in rekening te brengen indien hij voor het innen van de vordering gebruik maakt van daartoe geëigende personen of instellingen zulks met een minimum van 10% van de koopsom.

 

 1. Wanprestatie van de koper
 • Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit deze of enige andere met hem gesloten overeenkomst voort vloeit, alsmede indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard c.q. zijn faillissement is aangevraagd, dan wel zelve surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt, of besluit tot of overgaat tot (gedeeltelijke) stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, alsmede indien ten laste van koper enig executoriaal beslag wordt gelegd, wordt koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper het recht, zonder in gebrekenstelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist, te zijner keuze, en al dan niet in combinatie;
  ..de uitvoering van enige, meerdere of alle verplichtingen zijnerzijds t.o.v. koper uit welken hoofde dan ook op te schorten, en/of;
  ..ook al was anders overeengekomen, voor iedere uitvoering zijnerzijds van enige verplichting constante betaling te vorderen. en/of;
  ..de overeenkomst(en) geheel of ten dele te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding, garantie of anderszins gehouden is. Alles onverminderd het recht van verkoper op vergoeding van schade, waarin begrepen gederfde winst, kosten en rente. Een reclame schort geen enkele betalingsverplichting op.

 

 1. Toepasselijk recht
 • Op alle overeenkomsten van koop en verkoop en daarmede samenhangende overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk in       afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht is overeengekomen.